Home LOVNI TURIZAM PONUDA PONUDA U LOVIŠTU BANJA LUKA

PONUDA U LOVIŠTU BANJA LUKA

PDFŠtampaEl. pošta

Ponuda u lovištu Banja Luka.

Lovačko udruženje "Zmijanje" Banja Luka, kao korisnik lovišta Banja Luka, u svojoj ponudi pokraj planskog odstrela osnovnih i ostalih vrsta divljači, nudi i usluge foto lova, zatim turističke obilaske lovišta, kao i usluge korišćenja lovačkih kuća.

Zainteresovanim lovcima, inostranim i domaćim, nudimo usluge komercijalnog odstrela sljedećih vrsta divljači: MEDVJED, DIVLJA SVINJA, SRNDAĆ, VUK, ŠAKAL, ZEC, FAZAN, ŠUMSA ŠLJUKA, PREPELICA; DIVLJA PATKA, DIVLJA GUSKA, OSTALE PTICE I OSTALI PREDATORI.

Pokraj navedenog ovo Udruženje svake godine organizuje i lovno-turističku manifestaciju, i to: Dani vuka - Čemernica.

Za inostrane lovce obezbjeđujemo svu neophodnu administrativnu podršku (pozivna pisma, najava na graničnom prelazu, briga o lovcu od ulaska do izlaska iz zemlje, i dr.)

Cjenovnik usluga u lovištu.

Lov svih vrsta divljači u lovištu "Banja Luka" se vrši prema odredbama Zakona o lovstvu Republike Srpske, „Rješenja o cjenovniku odstrela, korišćenja divljači i usluga u lovištu“ i „Naredbe o vremenu lova lovostajem zaštićene divljači“ Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, zbog čega lovci imaju potpunu pravnu sigurnost.

 

Lov divljači mogu izvoditi isključivo lica koja imaju dozvolu za nošenje lovačkog oružja i položen lovački ispit. Komercijalni lov divljači može se izvodi radnim danima, subotom i nedjeljom te državnim i republičkim praznicima.

Za svakog lovca-gosta koji je zainteresovan za odstrel divljači visokog lova u pojedinačnom lovu, će biti dodijeljen po jedan stručni pratilac, dok će pri grupnom lovu na divljač visokog lova (grupa od 3 - 10 lovaca) biti dodijeljen po jedan stručni pratilac za svaku grupu.

Visina dnevne organizacione takse, kao i cijena odstrela pojedinih vrsta divljači se naplaćuje u skladu sa trenutno važećim "Rješenjem o cjenovniku odstrela, korišćenja divljači i usluga u lovištu“.

Posebni uslovi ostalih usluga u lovištu.

Udruženje ima mogućnost dogovaranja, rezervisanja i  pružanja dodatnih usluga prema sledećim orijentacionim cijenama:

 • Korišćenje psa goniča ili ptičara uz pratioca.............................. ......... 50 KM
 • Korišćenje lovačke puške sačmare...................................... .................30 KM
 • Korišćenje lovačkog karabina sa optikom.............................................50 KM
 • Čuvanje lovačkog psa..........................................................................30 KM/dan
 • Prevoz lovaca do mjesta izvođenja lova (po grupi).............................2 KM/km
 • Rezervacija smještaja i ishrane lovaca.........................................po dogovoru
 • Ostale usluge......................................................................................po dogovoru

Iznos novčanih nadoknada za dodatne usluge se posebno dogovaraju obzirom na broj lovaca-gostiju, vrstu lova, broj lovnih dana, ukupni iznos dogovorenih dodatnih usluga i drugo. Saglasnost o pristajanju na opšte uslove i posebno dogovorene uslove izvođenja lova i pružanja traženih usluga lovac-gost je obavezan potvrditi faks pismom najmanje 20 dana prije izvođenja lova. Za usputno odstreljene predatore kao što su lisica, tvor, kuna i šakal udruženje ne obračunava novčanu nadoknadu.

USLOVI VISOKOG LOVA

1. Mrki medvjed
Vrijeme lova mrkog medvjeda je od 1. oktobra do 15. maja
Dnevna organizaciona taksa je 100 KM.
CIC poena
Do 149,99 poena 1.200 KM,
- od 150,0 do 199,99 poena 2.500 KM,
- od 200,0 do 249,99 poena 3.800 KM,
- od 250,0 do 274,99 poena 5.500 KM,
- od 275,0 do 299,99 poena 7.000 KM,
- od 300,0 poena ...............8.500 KM,
- preko 300,0 poena, svaki poen do 400,0 poena 70 KM,
- preko 400 poena, svaki sljedeći poen 120 KM.
Za ranjenog, a nepronađenog mrkog medvjeda plaća se 50% od procijenjene vrijednosti primjerka.
Za promašaj lovac plaća 300 KM.
Lovcu kao trofej pripada lobanja i krzno medvjeda.
Meso medvjeda, bez utrobe, krzna, glave i šapa, iznosi 20 KM po jednom kilogramu.

2.Srneća divljač

Srndać

Dnevna  organizaciona taksa  plaća se u iznosu od 50 KM po lovcu, plus dogovorene dnevne dodatne usluge.

Meso srneće divljači (bez utrobe, glave i nogu do koljena)  plaća se 15 (petnaest) KM po kilogramu.

Lov se izvodi puškom sa izolučenom cijevi kalibra 5.6 mm i više i zrnom težine 3,5 grama i više.

Izvodi se u periodu od  15. maja do 15.septembra

Lovcu pripada kao trofej  rogovlje sa lobanjom.

Ranjavanje srndaća se plaća u iznosu od 50% od procijenjene vrijednosti primjerka (trofej plus  meso).

Cijena odstrijeljenog trofeja srndaća se obračunava na osnovu vrijednosti trofeja (CIC poena) i to:

 • do 79,99 poena ...........................................................  ..............280 KM
 • od 80,00 do 99,99 poena.........za svaki dodatni poen.............12 KM
 • od 100,00 poena..........................................................................520 KM
 • od 100 do 104,99 poena............................................................600 KM
 • od 105,00 do 109,99 poena ...(bronzana medalja)..............690 KM
 • od 110,00do 114,99 poena .......................................................730 KM
 • od 115,00 do 119,99 poena....(srebrna medalja).................945 KM
 • od 120,00 do 129,99 poena.....za svaki dodatni poen...........100 KM
 • od 130,00 poena....................(zlatna medalja)......................1945 KM
 • od 130,00 poena......................za svaki dodatni poen............130 KM

3. Divlja svinja

Izvodi se u periodu od  01. oktobra do 31. januara

Dnevna organizaciona taksa kod pojedinačnog lova se plaća u  iznosu od 60 KM po lovcu.

Divlja svinja se lovi puškom sa izolučenom cijevi kalibra 7 mm i više i težinom zrna 9 grama i više, te puškom sačmaricom upotrebom jedinačne kugle ("brenek" i sl.)

3.1. Vepar

Lovcu kao trofej pripadaju kljove vepra.

Meso vepra u koži (bez utrobe) plaća se 4 KM po kilogramu a lovcu pripada trofej.

Za ranjenog a nepronađenog vepra lovac plaća 300 KM plus 50 % procjenjene težine mesa vepra.

Cijena odstreljenog trofeja vepra se obračunava na osnovu vrijednosti trofeja (CIC poena) i to:

 • do 79,99 poena............................................................................. 180 KM
 • od 80,0 do 99,99 poena.............za svaki dodatni poen...........12,5 KM
 • od 100,0 poena...............................................................................430 KM
 • od 100,0 do 109,99 poena..........za svaki dodatni poen.............25 KM
 • od 110,0 poena .........................(bronzana medalja)..... ...........680 KM
 • od 110,0 do 114,99 poena.........za svaki dodatni poen..............50 KM
 • od 115,0 poena......................... (srebrna medalja)...................930 KM
 • od 115,0 do 119,99 poena.........za svaki dodatni  poen..... .......75 KM
 • od 120,0 poena...........................(zlatna medalja)....................1.305KM
 • preko 120,0 poena.....................za svaki dodatni poen.............100 KM

3.2. Odstrel krmače

 • do 70 kg težine.................................................................................150 KM
 • od 71 do 100 kg težine....................................................................250 KM
 • preko 100 kg težine.........................................................................300 KM

Lovcu pripada odstreljeni primerak bez obaveze plaćanja cijene mesa

- za ranjenu a nepronađenu krmaču plaća se 50 KM plus 50 % procenjene težine mesa.

3.3. Lov nazimadi i prasadi

 • odstrel nazimeta...........................................................................150 KM
 • odstrel praseta.............................................................................100 KM

Lovcu pripada odstreljeni primerak bez obaveze plaćanja cijene mesa

LOV DIVLJE SVINJE - sa visokih zatvorenih čeka

Odstrel divljih svinja (veprova, krmača, nazimadi i prasadi) sa visokih zatvorenih čeka vrši se uz plaćanje cijena utvrđenih tačkama:  3.1., 3.2. i 3.3. ovog dokumenta.

Lovcu pripada odstreljeni primjerak krmače, nazimeta i praseta bez obaveze plaćanja mesa.

Promašaji se plaćaju i to:   za vepra ... 100 KM,  za krmaču ....50 KM,    za nazime i prase ....50 KM.

LOV DIVLJE SVINJE - grupni lov

Izvodi se u periodu od  01. septembra do 31. decembra.

Lov se organizuje za grupe od 3 do 10 lovaca.

Dnevna organizaciona taksa za grupu iznosi 300 KM po grupi.

Svaki odstreljeni primjerak plaća se paušalno u sljedećim iznosima:

- za vepra .................................................................. 400 KM

- za krmaču ............................................................. 250 KM

- za nazime i prase ..................................................150 KM

Lovcu pripada odstreljeni primjerak bez obaveze plaćanja mesa.

Promašaj i ranjavanje se ne naplaćuju.

Ako se u toku lovnog dana u pogonu i prigonu ne pokrenu divlje svinje lovcima se vraća 70 % uplaćene

dnevne organizacione takse.

Trofejna vrijednost vepra se naplaćuje po vrijednostima CIC poena navedenim u tački  2.1. ovog dokumenta.

USLOVI NISKOG LOVA

Dnevna organizaciona taksa plaća se u iznosu od 20 KM po lovcu, plus dogovorene dnevne dodatne usluge.

4. Lov zeca

Vrijeme lovljenja je od  01. oktobra do 05. decembra

Cijena odstrela je 55KM po primjerku

5. Lov fazana (pjevca)

Vrijeme lovljenja je od  01. oktobra do 05. januara

Cijena odstrela je 20KM po primjerku

6. Lov divlje patke

Vrijeme lovljenja je od  01. septembra do 29. februara

Divlja patka gluvara se plaća 10 KM po odstrijeljenom primjerku

Divlja patka krdža se plaća 10  KM po odstrijeljenom primjerku

7. Lov prepelice, divljeg goluba i grlice

Vrijeme lovljenja je od  01. avgusta do 29. februara

Cijena odstrela je 7KM po primjerku

8. Lov šumske šljuke

Vrijeme lovljenja je  01. avgusta do 29. februara

Cijena odstrela je 10 KM po primjerku

 

LICA ZADUŽENA ZA KONTAKTE

Zvanične kontakte vezano za ugovaranje uslova komercijalnog lova, prijema pošte, dogovorenih plaćanja i sva dodatna objašnjenja možete ostvariti u toku radnog vremena putem poštanske usluge, telefona, fax-a, email-a ili lično sa:

- sekretarom udruženja
- tel/fax 00387-51-212-046 u vremenu od 08-14 časova

glavnim lovovođom udruženja - Darko Jovanić...........................00387-65-561-551