PDFŠtampaEl. pošta

Ponuda u lovištu Banja Luka.

Lova?ko udruženje "Zmijanje" Banja Luka, kao korisnik lovišta Banja Luka, u svojoj ponudi pokraj planskog odstrela osnovnih i ostalih vrsta divlja?i, nudi i usluge foto lova, zatim turisti?ke obilaske lovišta, kao i usluge koriš?enja lova?kih ku?a.

Zainteresovanim lovcima, inostranim i doma?im, nudimo usluge komercijalnog odstrela sljede?ih vrsta divlja?i: MEDVJED, DIVLJA SVINJA, SRNDA?, VUK, ŠAKAL, ZEC, FAZAN, ŠUMSA ŠLJUKA, PREPELICA; DIVLJA PATKA, DIVLJA GUSKA, OSTALE PTICE I OSTALI PREDATORI.

Pokraj navedenog ovo Udruženje svake godine organizuje i lovno-turisti?ku manifestaciju, i to: Dani vuka - ?emernica.

Za inostrane lovce obezbje?ujemo svu neophodnu administrativnu podršku (pozivna pisma, najava na grani?nom prelazu, briga o lovcu od ulaska do izlaska iz zemlje, i dr.)

Cjenovnik usluga u lovištu.

Lov svih vrsta divlja?i u lovištu "Banja Luka" se vrši prema odredbama Zakona o lovstvu Republike Srpske, „Rješenja o cjenovniku odstrela, koriš?enja divlja?i i usluga u lovištu“ i „Naredbe o vremenu lova lovostajem zašti?ene divlja?i“ Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, zbog ?ega lovci imaju potpunu pravnu sigurnost.

 

Lov divlja?i mogu izvoditi isklju?ivo lica koja imaju dozvolu za nošenje lova?kog oružja i položen lova?ki ispit. Komercijalni lov divlja?i može se izvodi radnim danima, subotom i nedjeljom te državnim i republi?kim praznicima.

Za svakog lovca-gosta koji je zainteresovan za odstrel divlja?i visokog lova u pojedina?nom lovu, ?e biti dodijeljen po jedan stru?ni pratilac, dok ?e pri grupnom lovu na divlja? visokog lova (grupa od 3 - 10 lovaca) biti dodijeljen po jedan stru?ni pratilac za svaku grupu.

Visina dnevne organizacione takse, kao i cijena odstrela pojedinih vrsta divlja?i se napla?uje u skladu sa trenutno važe?im "Rješenjem o cjenovniku odstrela, koriš?enja divlja?i i usluga u lovištu“.

Posebni uslovi ostalih usluga u lovištu.

Udruženje ima mogu?nost dogovaranja, rezervisanja i  pružanja dodatnih usluga prema slede?im orijentacionim cijenama:

 • Koriš?enje psa goni?a ili pti?ara uz pratioca.............................. ......... 50 KM
 • Koriš?enje lova?ke puške sa?mare...................................... .................30 KM
 • Koriš?enje lova?kog karabina sa optikom.............................................50 KM
 • ?uvanje lova?kog psa..........................................................................30 KM/dan
 • Prevoz lovaca do mjesta izvo?enja lova (po grupi).............................2 KM/km
 • Rezervacija smještaja i ishrane lovaca.........................................po dogovoru
 • Ostale usluge......................................................................................po dogovoru

Iznos nov?anih nadoknada za dodatne usluge se posebno dogovaraju obzirom na broj lovaca-gostiju, vrstu lova, broj lovnih dana, ukupni iznos dogovorenih dodatnih usluga i drugo. Saglasnost o pristajanju na opšte uslove i posebno dogovorene uslove izvo?enja lova i pružanja traženih usluga lovac-gost je obavezan potvrditi faks pismom najmanje 20 dana prije izvo?enja lova. Za usputno odstreljene predatore kao što su lisica, tvor, kuna i šakal udruženje ne obra?unava nov?anu nadoknadu.

USLOVI VISOKOG LOVA

1. Mrki medvjed
Vrijeme lova mrkog medvjeda je od 1. oktobra do 15. maja
Dnevna organizaciona taksa je 100 KM.
CIC poena
Do 149,99 poena 1.200 KM,
- od 150,0 do 199,99 poena 2.500 KM,
- od 200,0 do 249,99 poena 3.800 KM,
- od 250,0 do 274,99 poena 5.500 KM,
- od 275,0 do 299,99 poena 7.000 KM,
- od 300,0 poena ...............8.500 KM,
- preko 300,0 poena, svaki poen do 400,0 poena 70 KM,
- preko 400 poena, svaki sljede?i poen 120 KM.
Za ranjenog, a neprona?enog mrkog medvjeda pla?a se 50% od procijenjene vrijednosti primjerka.
Za promašaj lovac pla?a 300 KM.
Lovcu kao trofej pripada lobanja i krzno medvjeda.
Meso medvjeda, bez utrobe, krzna, glave i šapa, iznosi 20 KM po jednom kilogramu.

2.Srne?a divlja?

Srnda?

Dnevna  organizaciona taksa  pla?a se u iznosu od 50 KM po lovcu, plus dogovorene dnevne dodatne usluge.

Meso srne?e divlja?i (bez utrobe, glave i nogu do koljena)  pla?a se 15 (petnaest) KM po kilogramu.

Lov se izvodi puškom sa izolu?enom cijevi kalibra 5.6 mm i više i zrnom težine 3,5 grama i više.

Izvodi se u periodu od  15. maja do 15.septembra

Lovcu pripada kao trofej  rogovlje sa lobanjom.

Ranjavanje srnda?a se pla?a u iznosu od 50% od procijenjene vrijednosti primjerka (trofej plus  meso).

Cijena odstrijeljenog trofeja srnda?a se obra?unava na osnovu vrijednosti trofeja (CIC poena) i to:

 • do 79,99 poena ...........................................................  ..............280 KM
 • od 80,00 do 99,99 poena.........za svaki dodatni poen.............12 KM
 • od 100,00 poena..........................................................................520 KM
 • od 100 do 104,99 poena............................................................600 KM
 • od 105,00 do 109,99 poena ...(bronzana medalja)..............690 KM
 • od 110,00do 114,99 poena .......................................................730 KM
 • od 115,00 do 119,99 poena....(srebrna medalja).................945 KM
 • od 120,00 do 129,99 poena.....za svaki dodatni poen...........100 KM
 • od 130,00 poena....................(zlatna medalja)......................1945 KM
 • od 130,00 poena......................za svaki dodatni poen............130 KM

3. Divlja svinja

Izvodi se u periodu od  01. oktobra do 31. januara

Dnevna organizaciona taksa kod pojedina?nog lova se pla?a u  iznosu od 60 KM po lovcu.

Divlja svinja se lovi puškom sa izolu?enom cijevi kalibra 7 mm i više i težinom zrna 9 grama i više, te puškom sa?maricom upotrebom jedina?ne kugle ("brenek" i sl.)

3.1. Vepar

Lovcu kao trofej pripadaju kljove vepra.

Meso vepra u koži (bez utrobe) pla?a se 4 KM po kilogramu a lovcu pripada trofej.

Za ranjenog a neprona?enog vepra lovac pla?a 300 KM plus 50 % procjenjene težine mesa vepra.

Cijena odstreljenog trofeja vepra se obra?unava na osnovu vrijednosti trofeja (CIC poena) i to:

 • do 79,99 poena............................................................................. 180 KM
 • od 80,0 do 99,99 poena.............za svaki dodatni poen...........12,5 KM
 • od 100,0 poena...............................................................................430 KM
 • od 100,0 do 109,99 poena..........za svaki dodatni poen.............25 KM
 • od 110,0 poena .........................(bronzana medalja)..... ...........680 KM
 • od 110,0 do 114,99 poena.........za svaki dodatni poen..............50 KM
 • od 115,0 poena......................... (srebrna medalja)...................930 KM
 • od 115,0 do 119,99 poena.........za svaki dodatni  poen..... .......75 KM
 • od 120,0 poena...........................(zlatna medalja)....................1.305KM
 • preko 120,0 poena.....................za svaki dodatni poen.............100 KM

3.2. Odstrel krma?e

 • do 70 kg težine.................................................................................150 KM
 • od 71 do 100 kg težine....................................................................250 KM
 • preko 100 kg težine.........................................................................300 KM

Lovcu pripada odstreljeni primerak bez obaveze pla?anja cijene mesa

- za ranjenu a neprona?enu krma?u pla?a se 50 KM plus 50 % procenjene težine mesa.

3.3. Lov nazimadi i prasadi

 • odstrel nazimeta...........................................................................150 KM
 • odstrel praseta.............................................................................100 KM

Lovcu pripada odstreljeni primerak bez obaveze pla?anja cijene mesa

LOV DIVLJE SVINJE - sa visokih zatvorenih ?eka

Odstrel divljih svinja (veprova, krma?a, nazimadi i prasadi) sa visokih zatvorenih ?eka vrši se uz pla?anje cijena utvr?enih ta?kama:  3.1., 3.2. i 3.3. ovog dokumenta.

Lovcu pripada odstreljeni primjerak krma?e, nazimeta i praseta bez obaveze pla?anja mesa.

Promašaji se pla?aju i to:   za vepra ... 100 KM,  za krma?u ....50 KM,    za nazime i prase ....50 KM.

LOV DIVLJE SVINJE - grupni lov

Izvodi se u periodu od  01. septembra do 31. decembra.

Lov se organizuje za grupe od 3 do 10 lovaca.

Dnevna organizaciona taksa za grupu iznosi 300 KM po grupi.

Svaki odstreljeni primjerak pla?a se paušalno u sljede?im iznosima:

- za vepra .................................................................. 400 KM

- za krma?u ............................................................. 250 KM

- za nazime i prase ..................................................150 KM

Lovcu pripada odstreljeni primjerak bez obaveze pla?anja mesa.

Promašaj i ranjavanje se ne napla?uju.

Ako se u toku lovnog dana u pogonu i prigonu ne pokrenu divlje svinje lovcima se vra?a 70 % upla?ene

dnevne organizacione takse.

Trofejna vrijednost vepra se napla?uje po vrijednostima CIC poena navedenim u ta?ki  2.1. ovog dokumenta.

USLOVI NISKOG LOVA

Dnevna organizaciona taksa pla?a se u iznosu od 20 KM po lovcu, plus dogovorene dnevne dodatne usluge.

4. Lov zeca

Vrijeme lovljenja je od  01. oktobra do 05. decembra

Cijena odstrela je 55KM po primjerku

5. Lov fazana (pjevca)

Vrijeme lovljenja je od  01. oktobra do 05. januara

Cijena odstrela je 20KM po primjerku

6. Lov divlje patke

Vrijeme lovljenja je od  01. septembra do 29. februara

Divlja patka gluvara se pla?a 10 KM po odstrijeljenom primjerku

Divlja patka krdža se pla?a 10  KM po odstrijeljenom primjerku

7. Lov prepelice, divljeg goluba i grlice

Vrijeme lovljenja je od  01. avgusta do 29. februara

Cijena odstrela je 7KM po primjerku

8. Lov šumske šljuke

Vrijeme lovljenja je  01. avgusta do 29. februara

Cijena odstrela je 10 KM po primjerku

 

LICA ZADUŽENA ZA KONTAKTE

Zvani?ne kontakte vezano za ugovaranje uslova komercijalnog lova, prijema pošte, dogovorenih pla?anja i sva dodatna objašnjenja možete ostvariti u toku radnog vremena putem poštanske usluge, telefona, fax-a, email-a ili li?no sa:

- sekretarom udruženja
- tel/fax 00387-51-212-046 u vremenu od 08-14 ?asova

glavnim lovovo?om udruženja - Darko Jovani?...........................00387-65-561-551

ZANIMLJIVOSTI
NAJPOPULARNIJI TEKSTOVI
Pridruži nam se